fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE ONAY FORMU

Argeset Yazılım Danışmanlık Tic.Ltd.Şti (bundan böyle Şirket veya ARGESET olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirketimiz olarak siz değerli ziyaretçilerimiz başta olmak üzere, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. ARGESET ailesi olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket olarak bizler veri sahiplerine karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizi başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinizin bankalar aracılığıyla sağlanması, kampanyalardan haberdar edilmeniz ve istatistiki bilgi edinmek amaçlarıyla hukuka uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, Şirketimiz tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle şubelerimiz, ofislerimiz, temsilciliklerimz, çağrı merkezi, internet sitesi, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

Bugüne kadar olduğu gibi, tarafımızda bulunan mevcut kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza veya Şirketimizin dayandığı mevzuatlarda öngörülen işleme talimatlarına veya Şirket ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine veya Şirketimize ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına veya veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veya veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına, veya veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, işbu Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerine başvurularak işlenecektir. İlgili kişisel verileriniz Şirket nezdinde ödeme işleminin gerçekleştirilmesi süresince ve ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği periyot boyunca işlenecek ve hukuki zamanaşımı süreleri uyarınca muhafaza edilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değer ziyaretçilerimiz uygun gördükleri takdirde Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler Buna göre Sayın Veri Sahipleri;

 1. a)    Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)   İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)   Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. e)    Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. f)    İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. g)    Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

4. Başvuru Usulü

İlgili taleplere ilişkin başvurular;

 1. a)    Yazılı olarak Şirketimizin adresine veya;
 2. b)   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilecektir. Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Buna göre Şirketimize siz değerli veri sahiplerinden gelecek aşağıda yer alan talepleri içeren Türkçe yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde e-posta veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması Şirketimizin ilgili birimlerince sağlanacaktır. İlgili cevabın hazırlanmasında yapılan işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde ilgili maliyet başvurandan talep edilecektir.

Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası Yabancılar için uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 5. Talep Konusu’nun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacak olup başvuruya ilişkin cevaplamalar KVKK tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında ücretlendirilecektir. Değerli ziyaretçilerimiz, yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Şirketimiz ile info@argeset.com mail adresi üzerinden veya Fetih mah. Tahralı Sok. KAVAKYELI İş Merkezi B blok. Daire : 7-8 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı başvuru yaparak her zaman iletişime geçebilirler.