fbpx

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Argeset Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti (“SetXRM”) ile maya.setxrm.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu sözleşmede, SetXRM ve MÜŞTERİ ayrı ayrı TARAF ve beraberce TARAFLAR olarak anılabilecektir.

Sözleşme
MÜŞTERİ‘nin bir SetXRM hesabı oluşturmadan ve hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce okuyup kabul ettiği varsayılan yasal ve kullanım koşullarının belirtildiği işbu Sözleşme’yi,

Site
http://www.SetXRM web adresini ve bu adres üzerinden erişilebilen tüm alt sayfaları,

Müşteri
SetXRM ‘in hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce işbu sözleşmenin bütününü okumuş, anlamış ve olduğu gibi onayladığı kabul edilen şahıs veya kurumdur.

Kullanıcı Bilgileri
Müşteri tarafından bir SetXRM hesabı açılırken belirtilen e-posta adresi, şifre, isim ve soyad, telefon numarası ve sonrasında sözleşmeye konu olan UYGULAMA’nın kullanımı sırasında sisteme girilen bütün MÜŞTERİ verilerinin tamamı,

Çalışanlar: MÜŞTERİ’nin ilgili Uygulama’yı kullanmasına ve Uygulama’ya erişimine izin verdiği çalışanları ve kullanıcıları,

Uygulama: SetXRM tarafından çevrimiçi olarak MÜŞTERİ’nin erişimine sunulan ve SİTE’den duyurulan hizmetlerin tümü,

 

  1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE SÜRESİ

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR tarafından, SİTE üzerinden erişilen bulut tabanlı iş uygulamaları ve eklentilerinden (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Müşteri ve ÇALIŞANLAR tarafından Uygulama’ya yüklenen bilgi, belge ve verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Sözleşme kapsamında SİTE ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak SetXRM tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

MÜŞTERİ’nin, Kullanıcı Bilgilerini SetXRM sistemine girerek kaydetmesi sonucunda kayıt olduğu SetXRM uygulamasını kullanmaya başlaması ile işbu Sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme, ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince yenilenir.

 

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. SetXRM, Uygulama’yı MÜŞTERİ’ye SİTE’de belirttiği haliyle olduğu gibi sağlayacaktır. MÜŞTERİ, SetXRM tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Uygulama’dan faydalanamayacağını kabul eder.

 

3.2. MÜŞTERİ, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. MÜŞTERİ’nin SİTE’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, MÜŞTERİ ve/veya ÇALIŞANLAR buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda MÜŞTERİ statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

 

3.3. MÜŞTERİ, Uygulama’dan faydalanmak için SetXRM tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak sisteme kayıt olduğunda işbu Sözleşme’yi onaylamış olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle SİTE yada UYGULAMA’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından SetXRM sorumlu değildir.

 

3.4. MÜŞTERİ, SetXRM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, MÜŞTERİ’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, ÇALIŞANLAR’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan SetXRM’un sorumlu olmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, Uygulama’ya erişimine izin verdiği ÇALIŞANLAR’ının ve diğer kullanıcıların Uygulama üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

 

3.5. SetXRM, Uygulama’da oluşturulan veya Uygulama’ya yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgi ve belgelerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Uygulama’dan silinmesi halinde MÜŞTERİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

3.6. SetXRM yalnızca Uygulama’ya ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Uygulama’da oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, Uygulama’da oluşturulan belgelerin veya Uygulama’ya yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

UYGULAMA’da oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÇALIŞANLAR’a belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile UYGULAMA’nın kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir.

UYGULAMA’nın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle MÜŞTERİ’nin UYGULAMA’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. MÜŞTERİ, SetXRM’in yasal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i UYGULAMA’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve SetXRM’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

 

3.7. MÜŞTERİ, UYGULAMA’ya kişisel verileri ve Kullanıcı Bilgileri yüklenecek ÇALIŞANLAR bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin UYGULAMA’ya yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz SetXRM tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda ÇALIŞANLAR’dan gerekli onayların alınması, ÇALIŞANLAR’a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda SetXRM’in maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

3.8. SetXRM tarafından SİTE ve UYGULAMA’nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde SİTE’ye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, SİTE’ye erişilen tarih ve saat, SİTE’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve SİTE’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.9. SetXRM, MÜŞTERİ’nin bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya SetXRM’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve UYGULAMA ve SetXRM’in yasal haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.10. SİTE ve UYGULAMA’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için MÜŞTERİ’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

3.11. SetXRM, UYGULAMA’da değişiklikler yapma, UYGULAMA’nın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, UYGULAMA’ya yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.12. MÜŞTERİ, UYGULAMA’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile SetXRM tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. ÇALIŞANLAR’ın da UYGULAMA ve SİTE’yi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak MÜŞTERİ’nin yükümlülüğünde olup MÜŞTERİ bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

3.13. UYGULAMA’nın kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. SetXRM MÜŞTERİ’nin veya ÇALIŞANLAR’ın UYGULAMA ve SİTE üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde MÜŞTERİ, ÇALIŞANLAR ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile MÜŞTERİ’nin ve/veya ÇALIŞANLAR’ın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere MÜŞTERİ’ye rücu edilecektir.

3.14. SetXRM, MÜŞTERİ unvanı ve yetkili adını MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek suretiyle Web Sitesi üzerinde kullanıcı referansı olarak zikretme hakkını saklı tutar.

3.15. MÜŞTERİ, UYGULAMA’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar SİTE’de belirtilecektir.

3.16. SetXRM, MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve işleyecektir. Bunun dışında MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR’a ait bilgiler ve MÜŞTERİ tarafından SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler MÜŞTERİ’nin güvenliği, SetXRM’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir.

SetXRM ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için sadece ilgili İçerik’i üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip güvenli bir şekilde muhafaza edilebilecek ve SetXRM, MÜŞTERİ’nin ve ÇALIŞANLAR’ın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini UYGULAMA performansı değerlendirmeleri, SetXRM’in pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR, İçerik ve diğer bilgilerin SetXRM veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

SetXRM, MÜŞTERİ’nin gizli bilgilerinin korunması, özel amaçlarla işlenmemesi, gerekli güvenlik ve gizliliğin sağlanması konusunda Bulut Altyapı Sağlayıcısı’nın gerekli taahhütleri vermesi konusunda özen göstereceğini garanti edecektir. Verilerin gizliliği konusunda Bulut Altyapı Sağlayıcı tarafından ortaya çıkacak ihmal ve hatalarda SetXRM sorumlu olmayacaktır. SetXRM, Bulut Altyapı Sağlayıcısı’nı değiştirmesi durumunda aynı güvenlik ve gizlilik koşullarını sağlayacak olan farklı bir Bulut Altyapı Sağlayıcısı’na geçme konusunda gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder.

3.17. UYGULAMA’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde MÜŞTERİ, SetXRM ile iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. MÜŞTERİ’nin teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek SİTE, UYGULAMA yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.18. MÜŞTERİ’ye SİTE üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda MÜŞTERİ bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere UYGULAMA amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. MÜŞTERİ, SİTE üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. SetXRM’in SİTE üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların UYGULAMA’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

UYGULAMA üzerinden erişilen veya UYGULAMA’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR SİTE üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. SetXRM, SİTE üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.19. SetXRM, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR tarafından SİTE’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. MÜŞTERİ’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.20. MÜŞTERİ, müşteri hesabını ve işbu Sözleşme ile SİTE kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.21. MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde SetXRM MÜŞTERİ’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda SetXRM’un söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının MÜŞTERİ’den talep hakkı saklıdır.

 

3.22. SetXRM, MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında talepte bulunduğu hizmetler için Web Sitesi üzerinde belirtilen ücretlerin, MÜŞTERİ kredi kartı veya MÜŞTERİ tarafından belirtilen diğer ödeme yöntemleri ile peşin olarak tahsil edilmesini takiben MÜŞTERİ’ ye özel tanımlanmış bir kullanıcı adı ve şifre ile SetXRM hizmetlerine MÜŞTERİ’nin erişimini sağlar ve MÜŞTERİ’yi sisteme kayıt olurken tanımladığı e-posta adresi üzerinden bilgilendirir. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme süresince UYGULAMA’nın kullanımıyla ilgili MÜŞTERİ’nin karşılaştığı soru ve sorunlar için info@SetXRM.com e-mail adresi ve 0216 428 5333 telefon hattı üzerinden Pazartesi’den Cuma’ya; saat 09:00 – 18:00 arası destek verecektir.

3.23. MÜŞTERİ, UYGULAMA’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. SetXRM, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir.

3.24. İşbu sözleşmede belirtilen UYGULAMA’nın kullanımı ile ilgili MÜŞTERİ’den gelen taleplerin “YENİ TALEP” ya da “EK İSTEK” olarak değerlendirilmesi durumunda talebin fizibilitesinin SetXRM tarafından gerçekleştirilip; uygulanabilirliği mümkün ise ortaya çıkan iş yükü rakamsal maliyetin MÜŞTERİ tarafından onaylanmasını takiben SetXRM’in belirttiği süre içerisinde tamamlanacaktır.

3.25. MÜŞTERİ, SetXRM hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet başında peşin olarak ya da taksitle tahsil edilecek ve takip eden cari dönem sonunda bir hizmet faturası düzenlenerek MÜŞTERİ’ ye gönderilecektir.

3.26. SetXRM, hizmet ücretlerini, MÜŞTERİ’ye Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. SetXRM, her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’ nin SetXRM hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

 

3.27. Abonelik Yenileme

Yıllık Abonelik: Hizmet süresinin tamamlanmasına 15 (On Beş) gün kala MÜŞTERİ tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması için SetXRM’a herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde, yıllık üyelik sözleşmesi, SetXRM’un güncel ücret ve güncel diğer üyelik şartları geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıllık olarak yenilenecektir. Yıllık aboneliklerin abonelik süresi dolmadan iptali halinde, peşin olarak tahsil edilmiş olan abonelik ücretinin Müşteri’ye iadesi söz konusu olmadığı gibi (varsa) taksitlendirilmiş olan Yıllık abonelik ücretinin kalan taksitlerinin tamamı Müşteri’den ayrıca tahsil edilir.

(ii) Aylık Abonelik: Hizmet süresince bir sonraki aya ilişkin MÜŞTERİ tarafından üyelik sözleşmesinin sonlandırılması ile ilgili SetXRM’a herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, güncel ücret koşulları ve güncel üyelik şartları geçerli olacak şekilde abonelik aylık olarak her ay yenilenecektir.

 

3.28. Faturalama ve Tahsilatın Yapılamaması Durumu:  MÜŞTERİ’nin SetXRM ’dan alacağı her türlü hizmet alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir.

3.29. Sisteme eklenecek ek lisanslar için ilgili ayın sonunda MÜŞTERİ’ye fatura kesilecektir.

 

3.30. Ücret Düzenlemeleri ve Bildirimler SetXRM, hizmet ücretlerini, MÜŞTERİ’ye Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. SetXRM, her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Web Sitesi ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’ nin SetXRM hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

 

  1. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

 

4.1. SetXRM, UYGULAMA’yı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup UYGULAMA’nın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya MÜŞTERİ’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.
SetXRM, MÜŞTERİ’nin UYGULAMA’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) UYGULAMA üzerinde MÜŞTERİ, ÇALIŞANLAR veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

4.2. SetXRM, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın UYGULAMA’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

MÜŞTERİ UYGULAMA kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, MÜŞTERİ’nin ve ÇALIŞANLAR’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, ÇALIŞANLAR’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve UYGULAMA’nın kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda SetXRM’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.

SetXRM, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. SetXRM’in işbu Sözleşme kapsamında şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen bir aylık ücret bedeli ile sınırlı olacaktır.

 

4.3. MÜŞTERİ ve ÇALIŞANLAR, UYGULAMA’da oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve UYGULAMA’nın kullanımından münhasıran sorumludur. MÜŞTERİ, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve UYGULAMA’nın kullanımına ilişkin olarak ÇALIŞANLAR, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) SetXRM’i beri kıldığını kabul eder.

 

4.4. MÜŞTERİ, UYGULAMA üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SetXRM’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, SetXRM’in UYGULAMA’nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, UYGULAMA’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

  1. MÜŞTERİ’NİN FESİH HAKKI

 

5.1. Hesap Kapatma: MÜŞTERİ İşbu Sözleşme’yi SetXRM sitesinde bulunan hesap kapatma (Hesabımı Sil) yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda SetXRM, MÜŞTERİ’nin hesabı kapatmasından sonra MÜŞTERİye SetXRM hesabında işlem yapma hakkı vermeyecektir. Ancak bu durumda yıllık abonelik yapmış olan MÜŞTERİ’ye aboneliğin kalan dönemi için, peşin olarak ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacağı gibi, (varsa ) taksitlendirilmiş olan Yıllık abonelik ücretinin kalan taksitlerinin tamamı Müşteri’den ayrıca tahsil edilir. SÖZLEŞME’ nin sona erdiği tarihte, MÜŞTERİ SetXRM’ e olan borçlarının tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

5.2. Ödeme Bilgilerinin Güncelliği: MÜŞTERİ, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, SetXRM ‘a tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. MÜŞTERİ, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi aynı gün içinde SetXRM ‘  ileteceğini kabul eder.

5.3. Bilgilerin Sağlanması: Hesabını iptal etmeye karar veren MÜŞTERİ, kapatma sürecini başlatmadan önce SetXRM’dan talepte bulunması durumunda kendi hesabındaki özel verilerin tarafına verilmesini talep edebilir. Bu durumda SetXRM, MÜŞTERİ hesabında bulunan verilerin 1 hafta (7 gün) içinde MÜŞTERİ’ye excel formatında sağlar. MÜŞTERİ hesabı kapatılma süreci başladıktan sonra MÜŞTERİ verileri SetXRM tamamen silineceği için MÜŞTERİ’ye hiçbir şekilde veri sağlanamaz.

 

  1. TELİF ve KULLANMA HAKLARI

Bu sözleşmenin konusu olan hizmetler, üreticisi olan SetXRM’e aittir, Telif ve Mülkiyet Hakları yasaları ile korunmuştur. Her türlü marka, patent, buluş, telif hakkı, sair fikri mülkiyet hakları SetXRM’e ait olmaya devam edecektir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında sadece işbu sözleşme kapsamındaki hizmetin kullanım hakkına sahip olup, fikri ya da mülki hak talebinde bulunamaz ya da bu hizmetlerin satışıyla ilgili farklı işletmelere satış hakkı veremez.

 

  1. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

7.1.  SetXRM, MÜŞTERİ’ye 15 (Onbeş) gün önceden e-posta yolu ile bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin SetXRM’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ,mevcut verileri, MÜŞTERİ’ye iade edilir. MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’ de veya SetXRM Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, SetXRM, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. MÜŞTERİ’den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, SetXRM Sözleşme’yi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

  1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

 

8.1.  Bu SÖZLEŞME, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır.

 

8.2.  Bu SÖZLEŞME’den doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8.3.  İşbu SÖZLEŞME’den doğan uyuşmazlıklarda hakkında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

 

  1. TEBLİGATLAR

 

9.1.  MÜŞTERİ ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya SİTE’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve SİTE’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

 

  1. DEVREDİLEMEZLİK

 

10.1.  MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, SetXRM’in yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, SetXRM Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

 

  1. MÜCBİR SEBEPLER

 

11.1.  SetXRM deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, elektrik sistemi veya internet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya çevrimiçi hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), SetXRM’ in kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır.

 

11.2.  Mücbir sebep hallerinin aralıksız 10 (on) gün sürmesi halinde taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin devamı, askıya alınması, feshi veya başka şekilde tasfiyesini müzakere edeceklerdir.

 

11.3.  Mücbir sebep hallerinin on (10) gün daha devam etmesi ve tarafların bu süre içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde, taraflardan biri işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.